Meer diversiteit in de teams

Een drempelloze overgang van onderwijsassistent (mbo 4) naar de pabo zorgt voor meer diversiteit in teams!


We hebben in Rotterdam te maken met een (super)diverse leerlingenpopulatie en, gechargeerd, een lerarenkorps bestaande uit in de middenklasse gesocialiseerde blanke vrouwelijke randstedelingen. Deze mismatch draagt bij aan kansenongelijkheid. De huidige ‘koninklijke weg’ van de havo naar de pabo of tweedegraads lerarenopleiding draagt onvoldoende bij aan de oplossing. Door aangescherpte toelatingseisen voor de pabo, en het hbo in het algemeen, is de instroom vanuit het mbo afgenomen. De diversiteit op het mbo is groter. Die diversiteit stroomt verminderd door naar het hbo. 

Oplossing

Een drempelloze overgang van onderwijsassistent (mbo 4) naar de pabo

Organisatie van de oplossing

 1. Leerjaar vier onderwijsassistenten in pabo | korte termijn (schooljaar 2019-2020)
  Vierdejaars onderwijsassistenten mbo 4 krijgen les op de pabo. Drempels vallen weg: mbo-studenten komen sneller en vaker in aanraking met de studenten op hbo-lerarenopleidingen (social en academische integratie) en worden in staat gesteld hun vooroordelen/angsten te toetsen aan de realiteit. Aan het curriculum verandert (voorlopig) weinig tot niets.
 2. Curriculum toewerkend naar toelatingstoetsen | middellange termijn ( vanaf 2020-2021)

Zowel fysiek als curriculair een drempelloze doorstroom van mbo 4 naar de lerarenopleiding. Het Rotterdams onderwijsbeleid heeft als speerpunt het verzachten van overgangen. Practice what you preach. Begin bij de onderwijsopleidingen.

 1. Verticale onderwijsfaculteit | lange termijn
  Wij adviseren op langere termijn één gebouw waar mbo’ers, hbo’ers en academische studenten elkaar ontmoeten. De afstanden worden letterlijk (fysiek) en figuurlijk (curriculum) kleiner. Het stimuleert stapelen. Ontmoeting kan door o.a. gezamenlijke projecten, kruisbestuivingen en gezamenlijke intervisiegroepen.
 2. Interdisciplinaire kinder- en jeugdfaculteit | lange termijn
  Hier zijn alle kinder- en jeugdgerelateerde opleidingen ondergebracht. Denk aan o.a. mbo onderwijsassistent, (academische) pabo, tweedegraads lerarenopleidingen, SPW, SPH, (ortho)pedagogiek, kinderpsychologie en onderwijskunde. Hier ontstaan integrale werkwijzen en  netwerken.
 3. 21e eeuws onderwijs | lange termijn

Binnen de interdisciplinaire ‘faculteit’ wordt onderwijs op maat aangeboden, dit startend vanuit een 2 jarige pedagogische basisopleiding op hbo niveau. Vervolgens maakt de student een passende keuze voor een bepaalde richting (po, vo of mbo) waarin hij zich zal specialiseren. Door bv modulair onderwijs, worden overgangen versoepeld of verwijderd, zijn leerlijnen doorlopend  en neemt een leven lang leren voor alle stakeholder een centrale plaats in.


DEEL DE BOUWHOEK MET JE NETWERK

31